OKI:OKITAC System9の機能強化を行いペンタッチシリーズを発表し,1980年に漢字シリーズへと発展">